Skadestånd

Skadeståndsrätt rör förhållanden där en person eller ett företag har orsakat en skada på någons egendom eller person. 

För det fall att skadestånd ska utgå ska detta som huvudregel försätta den skadedrabbade i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. 

Om parterna inte har några avtalsförpliktelser gentemot varandra kallas skadan för utomobligatorisk. Ett exempel på en utomobligatorisk skada är när en person backar in i någon annans bil. 

Om det finns ett avtal mellan parterna kallas det inomobligatoriskt skadestånd, ett exempel är när en köpt maskin levereras senare än vad parterna har avtalat om och köparen därför i sin tur inte kan producera eller leverera varor i tid. 

Det finns flera kategorier av skadestånd: personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och allmän förmögenhetsskada. 

Skadestånd är inte en brottslig påföljd, utan endast ekonomisk kompensation för en skada.